Privacy notice

SGS Clinical Pharmacology Unit

Mededeling over de privacy van gegevens

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor SGS, dat voor de hele Groep sterke principes op dit gebied heeft aangenomen, zoals vermeld in het Privacy beleid voor gegevens dat beschikbaar is op https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs.

Overeenkomstig EU-verordening n. 679/2016 (hierna de “GDPR” genoemd) verstrekt SGS Belgium NV, afdeling Health & Nutrition/ Health Science (hierna de “Onderneming” of “SGS”) de volgende informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van haar vrijwilligers en (kandidaat) deelnemers aan klinische studies (hierna de “Gegevens”) zoals hieronder opgesomd.

Indien nodig kan verdere informatie worden verstrekt bv: voor specifieke klinische studies.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke is de SGS verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van Gegevens in de context van haar activiteiten als onderzoeks-site (hierna “CPU”) voor het beheer van haar vrijwilligersdatabank
voor deelname aan klinische studies inclusief de Gegevens die nodig zijn voor het betalen van de compensatie voor deelname aan een klinische studie.

SGS treedt op als gegevensverwerker in opdracht van een Sponsor van een klinische studie bij het verzamelen van het gegevens bij de uitvoering van een klinische studie. Dit zijn activiteiten die SGS uitvoert als Gecontracteerde Onderzoeksorganisatie (hierna “CRO”).

Gelieve ons te contacteren als u vragen of opmerkingen hebt over deze mededeling: Via het online privacy aanvraagformulier dat beschikbaar is op https://www.sgs.com/en/online-privacy-statement/privacy-request-form.

Indien u vragen heeft over de Gegevens die verzameld werden tijdens een klinische studie kan u ons contacteren. Het is mogelijk dat wij uw vraag doorsturen naar de Sponsor van de studie, maar hiervoor zullen we uw gegevens
pseudonimiseren zodat uw identiteit onbekend blijft voor de sponsor. U kan er ook voor kiezen om de Sponsor van een klinische studie rechtstreeks te contacteren, maar in dat geval is uw identiteit bekend bij de Sponsor.

2. Categorieën en soorten verzamelde en verwerkte gegevens

De Gegevens die door de Onderneming verwerkt worden, kunnen onder meer bestaan uit:

- Voor het beheer van de vrijwilligersdatabank,
inclusief betaling van een vergoeding voor deelname
aan een klinische studie:

 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummers, mailadressen)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummers)
 • Persoonlijke gegevens (geboortedatum, nationaliteit, foto’s, lengte en gewicht, reisafstand, geslacht, …)
 • Leefgewoonten (eetgewoonten, gebruik van substanties als alcohol en tabak…)
 • Informatie over de werkgever (tewerkstelling door SGS kan een reden zijn voor exclusie uit een bepaalde klinische studie)
 • Informatie die verificatie van de identiteit toelaat (deel van het Rijksregisternummer of deel van het nummer van het paspoort (indien niet-Belg))
 • Medische data (algemene medische geschiedenis,
 • gebruik van medicatie)
 • Ras (etniciteit)

- Tijdens de uitvoering van een klinische studie in
opdracht van een Sponsor:

 • Alle informatie zoals gespecificeerd in het protocol van de klinische studie
 • Alle informatie die nodig is voor het rapporteren en analyseren van een (ernstig) ongewenst voorval tijdens of na afloop van een klinische studie.

3. Doel en Rechtmatigheid van de verwerking en de aard van de gegevensverstrekking

SGS zal de Gegevens altijd verwerken voor een specifiek doel en zal alleen de Gegevens verwerken die relevant zijn om dat doel te bereiken. In het bijzonder zal SGS de persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

a) Voor het nakomen van contractuele verplichtingen (Art. 6.1.b van de GDPR)
De Gegevens worden verwerkt om onze diensten te verlenen in het kader van de uitvoering van onze contracten met onze klanten en ons engagement met onze vrijwilligers of deelnemers aan klinische studies (bv. Het betalen van studievergoedingen). Andere details over de doeleinden van de gegevensverwerking vindt u in de desbetreffende contractdocumenten, voorwaarden, ICF en andere communicaties.

b) In de context van gerechtvaardigde belangen (Art. 6.1.f van de GDPR)
Indien nodig en zonder dat de privacy van de vrijwilligers en deelnemers aan klinische studies of de fundamentele rechten en vrijheden onnodig worden aangetast, verwerkt SGS de Gegevens met het oog op de legitieme belangen
van SGS die rechtstreeks door de SGS of door een Sponsor (Verwerkingsverantwoordelijke in een klinische studie) worden nagestreefd.

Deze gerechtvaardigde belangen kunnen
omvatten:

 • Het uitvoeren van onze diensten als CPU of CRO in een klinische studie zoals gespecificeerd in het protocol van de Sponsor wanneer de Sponsor uw Gegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen;
 • SGS helpen om meer te weten te komen over zijn vrijwilligers en hun ervaringen met SGS door het uitvoeren van een opinieonderzoek;
 • Het beoordelen van juridische claims en het verdedigen in juridische geschillen;
 • Het garanderen van de IT-veiligheidsinfrastructuur en -omgeving van SGS.

c) Ten gevolge van uw toestemming (Art. 6.1.a van de GDPR)
Uw toestemming is zeer belangrijk voor ons en SGS wil deze gebruiken zoals bedoeld in de GDPR. SGS beschouwt uw toestemming voor bv. deelname aan een klinische studie niet als toestemming om alles te mogen doen met uw
Gegevens. Wanneer SGS gebruik maakt van toestemming, zullen we zeer specifiek zijn over waarvoor u toestemming geeft en u de vrije keuze laten om in te stemmen, niet in te stemmen of niet langer in te stemmen met de specifieke
doelen waarvoor SGS uw toestemming vraagt. Wanneer u uw toestemming intrekt, zal SGS stoppen met het verwerken van uw gegevens voor dat specifieke doel.

SGS kan uw Gegevens verwerken op basis van
uw toestemming voor:

 • Het beheer van onze vrijwilligersdatabank
 • U te contacteren met informatie over klinische studies waarvoor u mogelijk in aanmerking komt voor deelname.
 • Het uitvoeren van onze diensten als een CPU/ CRO in een klinische studie zoals gespecificeerd is in het protocol van de Sponsor wanneer de Sponsor uw Gegevens verwerkt op basis van uw toestemming.
 • Het delen van informatie over uw deelname aan een klinische studie met uw arts

d) Ten gevolge van wettelijke verplichtingen (art. 6.1.c. van de GDPR) of wegens algemeen belang (Art. 6.1.e. van de GDPR)
Bovendien is SGS onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Doelstellingen van de verwerking zijn onder meer het vervullen van controle- en rapportageverplichtingen op grond van de fiscale wetgeving of, in bepaalde gevallen, als gevolg van verplichte accreditatie en/of certificering.

SGS kan uw Gegevens verwerken op basis van wettelijke verplichtingen of wegens algemeen belang voor:

 • Naleving van de fiscale wetgeving